TA DEL AV FAKULTETEN

Fakulteten är vår största satsning, och ska leda till Stockholms första konstbiennal med, för och av alla barn!
Alla barn bär på något unikt och de förtjänar att gestalta detta på egna villkor. Det är viktigt att dessa historier når ut och att barnen även nås av andra historier. Detta projekt avser därför att starta Stockholms första konstbiennal med, av och för barn!

På Fakulteten kan alla barn och unga i Stockholms län delta, skapa, möta varandra och se sina personliga historier som en väsentlig del av det större berättande som vi alla bidrar till. Fakultetens nätverk inkluderar särskolor, nyanlända, kranskommuner och innerstad.

Fakultetens verksamhet drivs av olika slags workshopledare. Några är yrkesverksamma konstnärer, andra är pensionärer, vissa har kognitiva funktionsvariationer, andra saknar syn, osv. Men alla finns där i samma kapacitet: för att utveckla möten där barn och ungas berättelser får form och publik.
SAMVERKAN

Professor Apa handlar helt och hållet om samverkan, och bärande aktörer är främst Kulturhuset Dieselverkstaden, Botkyrka konsthall, Medis 5 och Inuti.

I vårt nätverk ingår även skolor och särskolor, Pensionärsgrupper, Drömlokalen, Synskadade Konstnärers och Konsthantverkares Förening (SKKF), Stockholm stads kultur och idrottsförvaltning, Utopia, Unga med synnedsättningar, Artikel 31, Dövblind ungdom, Zirkus Loko-motiv och Stockholms läns museum. (Denna lista utvecklas löpande.) Det är tack vare dessa nära samarbeten och aktiva nätverk som vi kan företa oss denna satsning.EN INTRODUKTION

Barn och unga
Fakultetens arbete riktar sig till barn och unga.
Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barns rättigheter. Artikel 31 anger barnets rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet: ”barnet ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.” I artikel 24 framgår att detta även gäller barn med funktionsvariationer, vilka också har rätt till ”kulturell och andlig utveckling”.


Vad är en funtionsvariation?
I Fakulteten ska ALLA barn kunna delta på sina villkor.
Därför kommer vi ha särskilda satsningar för barn och unga med funktionsvariationer. Vi kommer även arbeta med unga vuxna med funktionsvariationer som workshop-ledare. Detta innebär att projektet samlar in och redovisar alla slags livserfarenheter. Workshopledarna kommer i denna fas från Medis 5 och Inuti. Allt eftersom projektet tar form kan fler workshopledare med funktionsvariationer rekryteras från fler organisationer.


Ett tillgänglighetsprojekt
Tillgänglighet är demokrati.
Demokrati innebär alla människors rätt att påverka och ta del av vårt samhälle. För en stor del av den befolkningen är dock Sverige inte ett demokratiskt samhälle – somliga kallar t.o.m. Sverige för en apartheid, då personer med funktionshinder ofta inte tillåts ta plats. Att jobba med tillgänglighet är att sörja för demokrati.
Fakulteten verkar för att överbrygga klyftor mellan människor. Vi skapar mötesplatser för personer som annars knappast skulle träffas. Genom att deltagarna möts med en gemensam agenda i ett gemensamt skapande kan alla bidra tillsammans. De kommer åstadkomma något gemensamt och kommer i efterhand kunna säga ”Vi gjorde det här!”


Konst och en biennal
Konst har funnits lika länge som människan, i snart 200 000 år.
Med konst vi undersöka och berätta, delta och ta ställning. Och i skapandet kan alla delta på sina villkor, oavsett bakgrund och funktionsvariation. Genom att arbeta med konst kan man undvika traditionella hierarkier och mötas i skapandet på samma villkor.
En biennal är en återkommande utställning som öppnar vart annat år. Internationellt anses Venedigs, Los Angeles och Kassels vara några av de viktigaste. För den vuxna etablerade konstpubliken. Stockholms konstbiennal kommer också bli en av de viktigaste, men vi har barn och unga som huvudmålgrupp.
De drivande aktörerna i detta projekt har omfattande erfarenheter av konstens möjligheter. Vi har i konstprojekt arbetat för integration, mot gängvåld, för kvinnors rättigheter, för ökad tillgänglighet, med stadsvandringar, permanenta offentliga gestaltningar och mycket mer. Och vi har alltid fokuserat på barn och unga.
PROJEKTPLAN


2018 samlade vi alla aktörer och byggde upp vårt nätverk, och 2019 söker vi finansiering för Fakulteten. Vi kommer löpande uppdatera denna hemsida.
© 2019 Professor Apa